Nov 19, 2019
Ally McKenna, sponsored Rotary exchange student
Life in Denmark as a Rotary Exchange Student